Åpenhetsloven

1. Innledning

1.1 Virksomheten

Isbjørn is AS er eid av Food Union, Latvia, og er produsent av iskrem. Fabrikken på Follese produserer populære varianter som blant annet Krone-is, Sandwich og Båtis for både dagligvare og andre salgskanaler. Isbjørn is hadde i 2022 50 fulltidsansatte. Ytterligere informasjon om virksomheten kan finnes i årsrapporten og på våre nettsider.

1.2 Åpenhetsloven

Isbjørn is er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetslovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

De sentrale forpliktelser som følger av Åpenhetsloven knytter seg til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (§ 4), redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informasjonsplikt (§§ 6 og 7).

I det følgende redegjøres det for Isbjørn is sine aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven § 5.

Bilde 1024x790

2.0 Kartlegging

Alle leverandører til Isbjørn is av en viss betydning vurderes etter:

  • Sedex medlemskap
  • ETIBC medlemskap
  • Tilgjengelig ESG informasjon/åpenhetsloven
  • Tilgjengelig informasjon mht aktsomhetvurderinger i det landet de produserer i, hentet fra:
  • Freedom House (menneskerettigheter)
  • International Trade Union Confederation (anstendige arbeidsforhold)
  • Environmental Performance Index (miljø)
  • Transparencey International (antikorrupsjon)

Med dette vurderer vi risiko ifht leverandørene mht:

  • Miljø, korrupsjon, menneskerettigheter, feilinformasjon og geografi

2.1 Forebygging

Alle leverandører av en viss betydning vurderes i henhold til punktene i 2.0 Kartlegging før avtaler inngås. Vi krever et GFSI anerkjent kvalitetssystem av alle våre leverandører av råvarer og emballasje. Alle leverandører av en viss betydning vurderes årlig og vurderinger, tiltak og eventuelle avvik gjennomgås av ledergruppen og styret årlig.

2.2 Tiltak

Isbjørn is har ikke avdekket avvik knyttet til anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter blant våre leverandører. Skulle slike avvik oppstå vil Isbjørn is aktivt arbeide for å forbedre forholdene og rette opp i avvikene. Dersom dette ikke er mulig eller Isbjørn is ikke lykkes i å rette disse vil andre tiltak vurderes, inkludert å avslutte forholdet til aktuelle leverandører.